Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Aankoopprijzen

De aankoopprijzen zijn exclusief BTW en inclusief transportkosten. Deze worden op factuur met de geldende Btw-tarieven verhoogd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Door Miramag Europe bvba schriftelijk geaccepteerde orders worden voor de daarin genoemde prijzen en condities afgeleverd.

Levering

Geschiedt franco afleveringsadres met minimum hoeveelheid van 25 ton.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van de geleverde artikelen blijft bij Miramag Europe bvba totdat de koopprijs is voldaan.

Reclamaties

Reclamaties over leveranties dienen binnen 8 dagen na levering aangetekend aan Miramag Europe bvba te zijn medegedeeld.

Reclamemateriaal

MIRABOX®en MIRAMAG SUPERFINE®zijn een EU beschermde merknaam. Miramag Europe bvba stelt reclamemateriaal ter beschikking van de distributeur. De distributeur mag in zijn reclame de merknamen Mirabox® , Miramag®  en Superfine® slechts vermelden zolang hij deze producten betrekt bij Miramag Europe bvba. Zodra bestellingen uitblijven over een periode van meer dan 6 maanden, is de distributeur gehouden alle nog beschikbare reclamemateriaal terug te bezorgen aan Miramag Europe bvba, zonder enige vergoeding, en om alle reclamemateriaal te verwijderen dat zou aangebracht zijn op strooiers, in kantoren, of waar dan ook.

Niet nakomen van verplichtingen

Niet nakomen van verplichtingen door de distributeur geeft Miramag Europe bvba het recht de distributeur uit te sluiten van verdere levering.

Betalingsvoorwaarden

Netto 30 dagen na afleveringsdatum ontvangen op onze rekening. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal het bedrag van de facturen ten vollen rechte en zonder ingebrekestelling een rente opbrengen van 2% per maand tot volledige betaling is ontvangen. Bovendien zal het bedrag van de factuur of voor het saldo, als strafbeding, verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 40, en dit zonder ingebrekestelling, de vervaldag van de termijn reeds voldoende zijnde. Geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen (B) of Breda (NL).