Vaak gestelde vragen

Lees hier veelgestelde vragen over Miramag Superfine® en Mirabox®:

Kan Miramag Superfine® worden gestrooid tegelijk met ammoniumnitraat?

Vroeger werd hiertegen gewaarschuwd. Echter in ammoniumnitraat is stikstof, ammoniak en salpeter gebonden aan kalk, eigenlijk gemengd. In de droge vorm beïnvloedt dat elkaar niet. Als ammoniumnitraat bovenop natte grond ligt verdwijnt er wel wat ammoniak in de lucht. Doordat Miramag Superfine® boven op de grond ligt, zal de pH in het bovenste laagje erg hoog zijn waardoor vervluchting van ammoniak wat erger zal zijn.

(Dit is een probleem voor onderhoudsbekalking grasland, reden om deze onderhoudsbekalking in het najaar te doen. Miramag Superfine®spoelt dan 5 cm in de grond en verdunt dus.)

Kan Miramag Superfine® samen met drijfmest worden gegeven?

Door Miramag Superfine® samen met drijfmest op het land te brengen verdwijnt de ammoniak uit de drijfmest. Er moet in het algemeen eerst Miramag Superfine® worden gestrooid en ingewerkt. Daarna de drijfmest. Of eerst de drijfmest uitrijden en inwerken en daarna Miramag Superfine®.

Bekalking op kleigronden? Ja, zeker!

Misschien niet erg voor de hand liggend , maar toch wordt er steeds vaker bekalkt op kleigronden.
Normaliter wordt landbouwgrond bekalkt om een verhoging ( lees: correctie) van de zuurgraad in de bodem te bewerkstelligen.
Op kleigronden echter is de pH bijna altijd (te) hoog.
Maar bij deze hoge pH toestand komt het meer en meer voor dat de hoeveelheid
beschikbaar Calcium aan de lage kant is !!
Hierdoor kunnen er kwaliteitsproblemen aan de gewassen optreden ( in bepaalde gebieden is bv. Fusarium in de uien of inwendig bruin bij aardappel een steeds groter wordend probleem).
Een kleine kalkgift in de winterperiode is een erg goede mogelijkheid om dit op te lossen. Men moet dan denken aan giften van 800-1000 kg kalk per ha. Op kleigrond geeft dit een minimale verhoging van de pH , maar wel een  verbeterde Ca-beschikbaarheid.

Bekalking op kleigronden met Miramag Superfine®.
Op bijna alle kleigronden is de Mg toestand aan de lage kant. Over het algemeen wil men een hoge Mg toestand vermijden, omdat dit een slechte bodemstructuur tot gevolg heeft. ( in deze gevallen is het beter om gips toe te dienen)
Door in de winterperiode met 800-1000 kg Miramag Superfine® te bekalken, verkrijgt men naast een hogere Ca- beschikbaarheid ook nog eens een veel betere Mg beschikbaarheid. Ook bij voorjaarstoediening is dit het geval , dankzij de unieke fijnheid van dit kalkproduct.
Dit geeft een fijnere beworteling van het gewas !! Hierdoor neemt de benutting van de toegediende bemesting toe. Fosfaat wordt beter benut, maar vooral is het rendement van Stikstof veel beter.
Een reductie van 20-30 % op de totale Stikstofgift is goed mogelijk.
De oude strategie om op kleigrond alleen Mg bladvoeding toe te dienen bij gebreks-verschijnselen gaat hier volledig aan voorbij.

Uiteindelijk levert dit een gewas op dat minder vatbaar is voor ziekten en plagen !!
En ook heeft het gewas minder snel droogte-stress.

Diverse akkerbouwers op kleigrond hebben reeds enkele jaren zeer positieve ervaringen  met Miramag Superfine®.

Noot :
De werking kan nog worden versterkt door toediening van 20 kg Wigor S+B /ha.
Dit is een combinatie van elementair Zwavel en Borium.

 

 

Waarom magnesium bemesting? Als we toch extra magnesium geven in het krachtvoer?

Het magnesium in gras en maïs is veel beter opneembaar voor de koe dan het magnesium in het krachtvoer.

Miramag Superfine® voor of na het ploegen worden gestrooid?

Als veel Miramag Superfine® (= reparatiebekalking) moet worden gegeven, bijv. meer dan 4.000 kg/ha, adviseren wij altijd om de helft voor het ploegen te geven en de helft na het ploegen. Miramag Superfine® moet 10-12 cm diep worden ingewerkt. Miramag Superfine® verplaatst zich namelijk slechts 5 cm naar beneden in de grond. Door in twee keer te strooien wordt Miramag Superfine® door de hele bouwvoor gemengd. Een onderhoudsbekalking van 1.500 kg/ha bijvoorbeeld na het ploegen geven en inwerken. Vooral op kleigrond, op bietenland en op alle grondsoorten moet Miramag Superfine® in de bovenlaag zitten.

Dat is dan een zaaibed bekalking.

Moet Miramag Superfine® in de herfst worden gestrooid ook als in het voorjaar pas wordt geploegd?

Kalk, behalve Miramag Superfine®, heeft in het algemeen vier of meer maanden nodig om onder inwerking van het zuur in grond zijn werk te kunnen doen.

Op het eerste gezicht moet kalk dus in de herfst worden gestrooid en ingewerkt.
De pH is dan in het voorjaar b.v. als de bieten worden gezaaid op het hoogste peil en dat moet ook.
Een onderhoudsbemesting van b.v. 1.500 kg/ha Miramag Superfine® kan gerust meteen na het ploegen worden gegeven en ingewerkt.
Met Miramag Superfine® heeft u namelijk het voordeel dat 3/4 van de pH-verhoging in 4 weken plaatsvindt. Miramag Superfine® kan dus het hele jaar rond zonder belemmering gestrooid worden.
Als veel Miramag Superfine® moet worden gegeven, in twee keer strooien, de helft voor het ploegen en de andere helft na het ploegen.
De in het voorjaar van 2003 genomen proef met Miramag Superfine® - grasland op zandgrond met een te lage pH - liet reeds na 2 à 3 weken het gras diep groen kleuren en een dichtere grasmat zien!

 

 

Kan ik Miramag Superfine® met mijn eigen kunstmeststrooier strooien?

Nee, de meeste kunstmeststrooiers zijn te plat. De vochtige kalk blijft er in hangen. En de gaatjes, waar Miramag Superfine® door moet, zijn te klein.

Gebruik een degelijke strooier voorzien van strooischijven bv. een Kuxmann strooier.

 

Ik heb last van fosfaatfixatie. Doet Miramag Superfine® daar wat aan?

Fosfaatfixatie komt door een overmaat ijzer en aluminium in de grond. Bij een hogere pH worden zware metalen zoals ijzer beter gebonden en zal fosfaat beter beschikbaar blijven voor planten.

Miramag Superfine® is duurder dan schuimaarde.

Dat zal altijd zo blijven. Schuimaarde is een afvalproduct en moet weg. Maar "op is op" en dat komt tegenwoordig regelmatig voor. Schuimaarde is trouwens wel goedkoper per ton, maar vaak duur per hectare, want kleine hoeveelheden zijn niet goed te verdelen.
Vloeibare minimaal 10.000 kg en van vaste wordt meestal 20-35 ton/ha gegeven. Dit laatste wordt problematisch met de maximum toegestane hoeveelheden die onder de 20 ton/ha moeten liggen.
De hoeveelheden fosfaat in schuimaarde verstoren mineralenbalans en mineralenboekhouding.
Schuimaarde telt mee in de mestboekhouding.

Droge kalk is beter door de grond te mengen dan Miramag Superfine®. Ook beter te verdelen over het land trouwens.

Onzin, Miramag Superfine® is prima heel nauwkeurig over het land te strooien. Miramag Superfine® geeft dezelfde mooie dekking als droge kalk doordat het een zeer homogeen product is en veel fijner dan droge kalk.
Miramag Superfine® is prima met vochtige grond te mengen.

 

Omrekentabel voor de toe te dienen hoeveelheid Miramag Superfine® in kg per ha.

Hoeveelheid Neutraliserende waarde (NW) om pH met 0,1 te verhogen per 10 cm bouwvoordikte in kg

Optimale pH KCl volgens de teelten en grondtype