Structuur van de grond? Voldoende Magnesium!

Magnesium is niet alleen een belangrijk voedingselement voor de plant maar door haar bezetting in het klei-humus complex heeft Mg ook invloed op de structuur van de grond!!

Vaak laat men het structuur vraagstuk in het midden omdat er maar weinig analyses zijn die dit goed kunnen duiden.  Om dit laatste goed in beeld te krijgen kan je de KINSEY-ALBRECHT methode gebruiken.  In deze bodemanalyse wordt de totale uitwisselcapaciteit van de bodem gemeten, in combinatie met de gemeten hoeveelheid kationen, kan er daarna exact berekend worden hoeveel kg Ca, Mg en K er bemest moet worden.

Een interessant artikel over Magnesiumbemesting is verschenen in De Drietand. U kunt dit artikel downloaden onderaan.

 

Bekalking op kleigronden? Ja zeker !

Misschien niet erg voor de hand liggend , maar toch wordt er steeds vaker bekalkt op kleigronden.
Normaliter wordt landbouwgrond bekalkt om een verhoging ( lees: correctie) van de zuurgraad in de bodem te bewerkstelligen.
Op kleigronden echter is de pH bijna altijd (te) hoog.
Maar bij deze hoge pH toestand komt het meer en meer voor dat de hoeveelheid
beschikbaar Calcium aan de lage kant is !!
Hierdoor kunnen er kwaliteitsproblemen aan de gewassen optreden ( in bepaalde gebieden is bv. Fusarium in de uien of inwendig bruin bij aardappel een steeds groter wordend probleem).
Een kleine kalkgift in de winterperiode is een erg goede mogelijkheid om dit op te lossen. Men moet dan denken aan giften van 800-1000 kg kalk per ha.
Op kleigrond geeft dit een minimale verhoging van de pH , maar wel een  verbeterde Ca-beschikbaarheid.

Bekalking op kleigronden met Miramag Superfine®.

Op bijna alle kleigronden is de Mg toestand aan de lage kant. Over het algemeen wil men een hoge Mg toestand vermijden, omdat dit een slechte bodemstructuur tot gevolg heeft. ( in deze gevallen is het beter om gips toe te dienen)
Door in de winterperiode met 800-1000 kg Miramag Superfine® te bekalken, verkrijgt men naast een hogere Ca- beschikbaarheid ook nog eens een veel betere Mg beschikbaarheid. Ook bij voorjaarstoediening is dit het geval , dankzij de unieke fijnheid van dit kalkproduct.

Dit geeft een fijnere beworteling van het gewas !! Hierdoor neemt de benutting van de toegediende bemesting toe. Fosfaat wordt beter benut, maar vooral is het rendement van Stikstof veel beter.
Een reductie van 20-30 % op de totale Stikstofgift is goed mogelijk.
De oude strategie om op kleigrond alleen Mg bladvoeding toe te dienen bij gebreks-verschijnselen gaat hier volledig aan voorbij.

Uiteindelijk levert dit een gewas op dat minder vatbaar is voor ziekten en plagen !!
En ook heeft het gewas minder snel droogte-stress.

Diverse akkerbouwers op kleigrond hebben reeds enkele jaren zeer positieve ervaringen  met Miramag Superfine®.

Noot :
De werking kan nog worden versterkt door toediening van 20 kg Wigor S+B /ha.
Dit is een combinatie van elementair Zwavel en Borium.

 

Mg en Mn twee onmisbare voedingselementen - De Drietand (2Mb)